Tài khoản nào tốt nhất trong FBS?

Gửi cái này cho một người bạn